Werkwijze


IMVO Convenanten werkwijze stap 1: Uitgangspunten

1. Uitgangspunten

Partijen verbinden zich tot het behalen van tastbare resultaten op het terrein van IMVO. De afspraken zijn gebaseerd op de bestaande doelstellingen en normen van de UN Guiding Principles of Human Rights (UN GP’s), de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de fundamentele arbeidsnormen van de ILO die daarvan deel uitmaken. Dit internationale kader is gebaseerd op 3 peilers:

 1. ‘Duty to protect’: De Nederlandse overheid heeft een verplichting om mensenrechten te beschermen, niet alleen door zelf deze rechten na te leven, maar ook door schendingen ervan door andere maatschappelijke actoren, waaronder bedrijven, te voorkomen.
 2. ‘Responsibility to respect’: Om dergelijke risico’s te vermijden, verwachten de Nederlandse overheid, vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, consumenten en maatschappelijke organisaties dat bedrijven zakendoen met respect voor mensenrechten en milieu.
 3. ‘Access to remedy’: Het bevorderen van toegang tot herstel en verhaal (access to remedy) en het ondersteunen van bedrijven en stakeholders bij het vinden van gepaste manieren tot toegang tot remedy.


IMVO Convenanten werkwijze stap 2: Krachten bundelen

2. Krachten bundelen

IMVO-convenanten bieden bedrijven in sectorverband de kans om samen met de overheid en andere partijen dergelijke complexe problemen die bedrijven niet alleen kunnen oplossen gestructureerd en oplossingsgericht aan te pakken en daarmee hun leverage te vergroten. Het gaat om afspraken tussen meerdere partijen die zich verbinden tot het behalen van tastbare resultaten gebaseerd op de bovengenoemde internationale normen. IMVO Convenanten werkwijze stap 3: Proces en voortgang

3. Proces en voortgang

Het proces om tot een convenant te komen omvat ongeveer 12 stappen. Aangezien elke sector zijn eigen problematiek en dynamiek heeft kan dit dus betekenen dat er soms meer of minder stappen nodig zijn om tot een convenant te komen. De processtappen zijn verdeeld over drie fases: 

 • Verkenningsfase
 • Dialoogfase (de daadwerkelijke onderhandelingen)
 • Implementatiefase (de borging van de convenanten)IMVO Convenanten werkwijze stap 4: Aanpak

4. Aanpak

Bedrijven kunnen de (geconstateerde) problematiek op drie manieren aanpakken:

 1. Bedrijven voeren due dilligence uit (hieronder wordt het proces verstaan waarin bedrijven de daadwerkelijke en mogelijke negatieve impact van hun handelen identificeren, voorkomen en verminderen en verantwoording afleggen over hoe zij omgaan met de geïdentificeerde risico’s)
 2. Bedrijven voeren gezamenlijk in samenwerking met vakbonden en NGO’s initiatieven uit. Een gezamenlijke aanpak gericht op structurele veranderingen via IMVO-convenanten maakt het mogelijk om de beweging te maken van ‘naming and shaming’ naar ‘knowing and showing’.
 3. Tot slot kunnen bedrijven gezamenlijk projecten ‘on the ground’ uitvoeren waarmee zo concreet mogelijk en op het laagste niveau invulling gegeven kan worden aan de uitvoering van de convenanten.

De convenanten richten zich hierbij op de volgende OESO-thema’s, en daarbinnen op verschillende deelthema’s:

 • Informatieverstrekking
 • Mensenrechten
 • Arbeidsverhoudingen
 • Milieu
 • Consumentenbelangen
 • Wetenschap en technologieIMVO Convenanten werkwijze stap 5: Resultaten

5. Resultaten

IMVO-convenanten verbinden partijen op resultaat. Ten eerste gaat het erom op specifieke risico’s binnen een ambitieuze maar realistische termijn van 3-5 jaar substantiële stappen van verbetering te bereiken voor de groepen die mogelijke negatieve effecten ervaren, zoals de arbeiders in de keten en lokale gemeenschappen in gebieden waar grondstoffen worden gewonnen.

De IMVO-convenanten kunnen ook een belangrijk instrument zijn voor het behalen van de SDG’s. Wanneer een bedrijf aan de slag wil met de SDG’s is due diligence conform OESO-richtlijnen en UNGPs een basisvereiste.Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.